бизнесийн үйл ажиллагаа нь нүүрсний олборлолтоос давсан